Regulamin

REGULAMIN :

– za ładunek pozagabarytowy, pozawymiarowy nieokreślony umową przewoźnik ma prawo do naliczenia dodatkowych kosztów w wysokości 100% wyżej wymienionej i ustalonej ceny z umowy.
– w przypadku kiedy ustalenia odbiegają znacznie od normy zawartej w umowie przewoźnik ma prawo odmówić transportu, nałożyć kary na klienta.
– w przypadku ładunku, który przekracza gabaryty, wagę oraz rodzaj, jest niezgodny z zawartą umową i który by naraził przewoźnika na koszta związane z karami czy niemoźność zabrania ładunku, przewoźnik ma prawo kary te przenieść na klienta oraz naliczyć karę za wszelkie odbiegające od umowy normy do 300% ustalonej ceny.
– zabrania się przewożenia rzeczy niezgodnych z prawem europejskim i polskim, zabrania się przewożenia wyrobów tytoniowych, alkoholu, środków odurzających, broni palnej, niebezpiecznych ładunków, leków zabranionych w danym kraju i innych rzeczy zabronionych. W przypadku złamania którego kolwiek z punktów w regulaminie i narażenia przewoźnika na związane z tym koszta, czas oraz problemy, ma prawo naliczyć od 500zł w zależności od rodzaju i ilości zabranianych rzeczy. Rzeczy te podlegają konfiskacie lub przekazanie ich odpowiednim organom.
– w przypadku przewozu żywności niepoprawnie zabezpieczonej hermetycznie klient robi to na swoją odpowiedzialność.
– towar może być wydany jedynie po uiszczeniu wpłaty na konto lub do reki kierowcy zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.
– za magazynowanie towaru klienta przez przewoźnika w przypadku braku zapłaty za transport, przechowywanie towarów na prośbę klienta pobierana jest opłata w kwocie 5zł za metr sześcienny za jeden dzień.
– w przypadku kolejnych dojazdów do klienta powyżej 10km pobierana jest opłata 4zł/km + opłaty, jakie są z tym związane tj. paliwo, drogi płatne, promy zgodnie z obowiązującym cennikiem.
– klient ma prawo do złożenia reklamacji po spisaniu protokołu i sprawdzeniu z umową. W przypadku zniszczenia bądź zaginięcia towaru przewoźnik jest zobowiązany do naprawy i zadośćuczynienia poniesionych strat przez klienta.
– przewoźnik ma prawo do skontrolowania przesyłek, jeżeli uzna, iż takowe budzą jego obawę, a klient próbuje oszukać przewoźnika co do legalności ich pochodzenia.
– klient zobowiązany jest do uczciwego sporządzenia listy przewożonych rzeczy, dokładnego ich opisania, zgodnie z obowiązującą umową i prawem.
– klient ma prawo do odstąpienia od umowy po wcześniejszym ustaleniu z przewoźnikiem minimum 2 tygodnie przed terminem wyjazdu, tracąc wpłacony zadatek w wysokości 30% wartości zlecenia. W przypadku nagłego zerwania umowy bądź odstąpienia od niej, przewoźnik ma prawo naliczyć koszta równe zleceniu z powodu utraty kontrahentów w danym terminie.
– przewoźnik ma prawo odstąpić od umowy dwa tygodnie przed datą ustaloną w umowie, informując o tym klienta oraz zwracając mu pobrany zadatek.
– wszelkie zmiany dotyczące umów lub ustaleń, akceptowane są jedynie w formie pisemnej.
– w przypadku podpisania transakcji transportu z przewoźnikiem klient wyraża zgodę, iż zapoznał się z powyższym regulaminem oraz jest świadomy jego konsekwencji.